Авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ

Эрхэм зорилго, үйл ажиллагааны стратегийн зорилт, зорилго, тэргүүлэх чиглэл, тэдгээрийн хүрээнд авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, түүний үр дүнд 2022 онд Сүхбаатар аймгийн иргэдэд бүртгэлийн үйлчилгээг 3 төрлөөр хүргэснээс 2022 оны 11 дүгээр сарын байдлаар иргэний улсын бүртгэлийн чиглэлээр 15896, эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн чиглэлээр 4125, хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн чиглэлээр 2632 иргэнд тус тус үйлчилгээ үзүүлсэн байна.

Иргэдийн санал хүсэлт, бүртгэлийн үйлчилгээтэй холбоотой зөвлөгөө мэдээлэл хүргэх зорилготой 70518914 дугаар утсанд нийт 105 иргэн холбогдож иргэн, эд хөрөнгө, хуулийн этгээдийн үйлчилгээ архивын лавлагааг үйлчилгээтэй холбоотой мэдээллийг тус тус хүргэж шаардлагатай мэдээ мэдээллээр хангаж ажилласан байна.  Хэлтсин үйлчилгээний зааланд Киоск машин байрлуулсанаар Иргэний улсын бүртгэлийн-26, Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн – 34, Хуулийн этгээдийн – 11 төрлийн үйлчилгээ, 18 төрлийн үйлчилгээний хураамж болон тэмдэгтийн хураамжийг төвлөрүүлэн иргэдэд шуурхай үйлчилж байна. 

1. ИРГЭНИЙ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР

Иргэний бүртгэлийн тасаг нь 2022 онд өссөн дүнгээр 7493 бүртгэл, 4394 лавлагааг иргэд, хуулийн этгээд, төрийн байгууллагад олгон ажилласан.

2022 оны жилийн эцсийн байдлаар иргэний бүртгэлийн чиглэлээр хийж гүйцэтгэсэн ажлыг тоон мэдээгээр аймгийн хэмжээнд нэгтгэвэл: 

 • Төрсний бүртгэлд 1098 хүүхэд бүртгүүлснээс 549 нь эрэгтэй, 549 нь эмэгтэй,
 • Гэрлэлтийн бүртгэл 214
 • Гэрлэлт дуусгавар болсоны бүртгэл 35 бүртгэгдсэнээс захирааны журмаар 5, шүүхийн журмаар 30
 • Монгол улсын иргэнд хүүхэд үрчлэлтийн бүртгэл 31
 • Эцэг тогтоолтын бүртгэл 66
 • Ургийн овог, эцэг/эх/-ийн нэр, өөрийн нэрээ сольсоны бүртгэл 46
 • Нас барсны бүртгэл 277
 • 16 нас хүрч иргэний үнэмлэхээ захиалсан бүртгэл 735
 • Иргэний үнэмлэхний дахин олголт 173
 • Иргэний үнэмлэхний 25,45 насны сунгалт 1352
 • Үндэсний энгийн гадаад паспорт захиалга 487
 • БНХАУ-д зорчих нэг удаагийн үнэмлэх олголт 0
 • БНХАУ-д зорчих олон удаагийн үнэмлэх олголт 0
 • Аймаг хотоос бүр мөсөн шилжин ирсэн 639
 • Регистерийн дугаарын өөчлөлтийн бүртгэл 6
 • Аймаг доторх шилжилт хөдөлгөөн 2281

Иргэний бүртгэлийн чиглэлээр олгосон лавлаагааг нэгтгэвэл :

 • Албан хэрэгцээнд 4045
 • Хууль хяналтын байгууллагад 369
 • Иргэнд 3995
 • Төрийн болон төрийн бусад байгууллагад өгсөн лавлагаа 0

2. ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР

Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртэлийн тасаг нь 2022 оны хагас жилийн байдлаар дараах үйлчилгээг үзүүллээ. Эд хөрөнгө, хуулийн этгээд бүртгэлийн чиглэлээр 4125 иргэн аж ахуй нэгжид зөвлөгөө өгч, бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүлсэн байна.

Тус аймагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа банк болон банк бус санхүүгийн байгууллагууд болон нотариатч нарт эд хөрөнгийн бүртгэл, хөдлөх эд хөрөнгө болон эдийн бус хөрөнгийн барьцааны тухай хууль болон шинэчлэгдэн гарсан хууль, журмын талаар мэдээлэл хийж гарын авлага тарааж заавар, зөвлөгөө өгсөн.

Төрөөс үнэгүй хувьчилсан газрын анхны бүртгэл нийт 222

Газар болон газраас бусад үл хөдлөх эд хөрөнгө-147:бүртгэгдсэн.

 • Худалдах гэрээ: 278
 • Бэлэглэх гэрээ: 47
 • Гэрээслэл, өв залгамжлах гэрээ:57
 • Арилжих гэрээ:0
 • Хамтран өмчлөгч өөрчлөх:40
 • Шүүхийн шийдвэрээр өмчлөгч өөрчлөгдөх: 0
 • Лавлагаа: 3
 • Барьцаа гэрээ:632
 • Бүртгэлд өөрчлөлт оруулах:90
 • Үрэгдүүлсэн гэрчилгээ:13
 • Барьцааны гэрээ дуусгавар болгох: 575
 • Хувийн хэрэг хаах: 3

Үйлчилгээний хураамж- 71,935,910 төгрөг, тэмдэгтийн хураамж-1,133,558 төгрөг,  117,172,400 төгрөгийн татварын орлогыг аймаг  орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлээд байна.

Нийт: 2137  мэдүүлэг хүлээн авч хувийн хэрэгт баяжилтийг хийж ажилласан. Эд хөрөнгийн улсын  бүртгэлийн нэгдсэн архивт нийтдээ 15058 хувийн хэрэг хадгалагдаж байна.

3. ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР

2022 онд иргэн, хуулийн этгээдээс нийт 2632 өргөдөл хүсэлт хүлээн авч  шийдвэрлэсэн.

Шинээр байгуулагдсан хуулийн этгээд 59 бүртгэгдсэнээс:

 • ХХК                                     38
 • Холбоо НҮТББ                   8
 • Холбоо ҮЭБ                        1
 • Нөхөрлөл ЗБН                    9
 • Хоршоо                               1
 • ААТҮГ                                  2 тус тус улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн байна.

Мөн шинэчилсэн бүртгэлд Төрийн байгууллага, албан газар хэлбэртэй хуулийн этгээд 1 –ийг хамруулсан.

Сүхбаатар аймгийн 60000 гаруй иргэнд бүртгэлийн үйлчилгээг чирэгдэлгүй, түргэн шуурхай үзүүлэх нь манай хэлтсийн нэн тэргүүний эрхэм зорилго билээ. Энэ ч үүднээс тус хэлтсээр үйлчлүүлэх иргэдээс санал гомдол ирэх явдал харьцангуй бага байдагтай холбоотой юмаа. Энэ онд эрхэм зорилго, зорилтынхоо хүрээнд бүртгэлийн үйлчилгээг Сүхбаатар аймгийн нийт иргэгэд 100 хувь хүргэж ажилалаа

ШИНЭ МЭДЭЭ