СҮХБААТАР АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргын 2018 оны 07 дугаар сарын 20-ний өдрийн “Улсын бүртгэлийн байгууллагын орон нутаг дахь салбар нэгжийн зохион байгуулалтын бүтэц, орон тоог батлах тухай” Б/07 дугаар тушаалаар Сүхбаатар аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс нь 33 албан хаагчийн орон тоотойгоор Иргэний улсын бүртгэлийн тасаг, Хуулийн этгээд, эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тасаг гэсэн бүтэцтэй үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

ШИНЭ МЭДЭЭ