Сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг нам, эвсэлд хүлээлгэн өгнө.

A- A A+
Сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг нам, эвсэлд хүлээлгэн өгнө.

Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.15 дах хэсэгт “Улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага ээлжит сонгуульд оролцохоор бүртгүүлсэн нам, эвслийг төлөөлөх эрх бүхий этгээдийн хүсэлтийн дагуу энэ хуулийн 20.9-т заасан сонгогчдын нэрийн жагсаалтын сонгогчдын эцэг /эх/-ийн болон өөрийн нэр, иргэний бүртгэлийн дугаар, байнга оршин суугаа газрын хаяг бүхий хэсгийг санал авах өдрөөс 20-иос доошгүй хоногийн өмнө болон санал авах өдрөөс 3 хоногийн өмнө тус тус цахим хэлбэрээр олгоно” гэж заасан.

Сонгогчдын нэрийн жагсаалттай танилцах хүсэлтээ гаргасан нам, эвсэлд сонгогчдын нэрийн жагсаалтын цахим хэлбэрийг хүлээлгэн өгөх үйл ажиллагааг 2024 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдөр Улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт зохион байгуулж,  8 нам, 1 эвслийг төлөөлөх эрх бүхий этгээдэд сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг цахим хэлбэрээр хүлээлгэн өгсөн.

            2024 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдөр сонгогчдын нэрийн жагсаалтын цахим хэлбэртэй танилцахаар хүсэлтээ гаргасан нам, эвслийг төлөөлөх эрх бүхий этгээдэд сонгогчдын нэрийн жагсаалтын цахим хэлбэрээр олгох бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна.