Улсын бүртгэлийн байгууллагын ажилтан, итгэмжлэгдсэн ажилтнуудын сургалтыг зохион байгуулж байна

A- A A+
Улсын бүртгэлийн байгууллагын ажилтан, итгэмжлэгдсэн ажилтнуудын сургалтыг зохион байгуулж байна

Монгол Улсын Их Хурлын Сонгуулийн тухай хууль, түүнтэй холбоотой бусад хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах зорилгын хүрээнд “Улсын бүртгэлийн байгууллагын ажилтан, итгэмжлэгдсэн ажилтнууд”-д зориулсан  “Эрх зүйн  болон программын сургалт”-ыг Улсын бүртгэлийн байгууллага зохион байгуулж байна.

        Сургалтын явцад итгэмжлэгдсэн ажилтнуудад Монгол Улсын Их Хурлын Сонгуулийн тухай хууль болон түүнтэй холбоотой бусад хууль тогтоомжид тусгагдсан итгэмжлэгдсэн ажилтны эрх, үүрэг, анхаарах асуудлын талаар мэдээлэл өгч ажиллалаа. Мөн сонгуулийн тоног төхөөрөмж, программын танилцуулга, сервер болон клиент компьютерүүдийг сүлжээгээр холбох, модем ашиглах, IP хаяг, системийн цагийг тохируулах, сонгогчдын нэрийн жагсаалтад лавлагаагаар өөрчлөлт оруулах, түүнийг тулгах, албажуулах, сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг хэвлэх, программыг түгжих, битүүмжлэн лацдах зэрэг ажлыг хийж гүйцэтгэлээ.