Архив албан бичиг хөтлөлтийн талаар сургалт зохион байгууллаа

A- A A+
Архив албан бичиг хөтлөлтийн талаар сургалт зохион байгууллаа

Сүхбаатар аймгийн төрийн архивын тасгаас архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хууль, хадгаламжийн нэгж бүрдүүлэх буюу цаасан суурьт баримтыг үдэж цэгцлэх арга зүйн талаар заавар зөвлөгөө өгч хэлтсийн байранд сургалт зохион байгууллаа.