Улсын бүртгэлийн байгууллага газар эзэмших, ашиглах эрхийн улсын бүртгэлийн дугаар /“Э”, “А”/-ыг дундын мэдээллийн сангаар дамжуулан автоматаар олгож эхэллээ

A- A A+
Улсын бүртгэлийн байгууллага газар эзэмших, ашиглах эрхийн улсын бүртгэлийн дугаар /“Э”, “А”/-ыг дундын мэдээллийн сангаар дамжуулан автоматаар олгож эхэллээ

Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 28 дугаар зүйлд заасны дагуу Улсын бүртгэлийн байгууллага нь аймаг, нийслэл, дүүргийн газрын алба, сумын газрын даамлаас дундын мэдээллийн сангаар дамжуулан цахимаар мэдүүлсэн газар эзэмших, ашиглах эрхийг эрхийн улсын бүртгэлд бүртгэж улсын бүртгэлийн дугаар олгосноор газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээнд улсын бүртгэлийн дугаарыг тэмдэглэдэг.
Иргэн, хуулийн этгээдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай хүргэх зорилгоор газар эзэмших, ашиглах эрхийн улсын бүртгэлийн дугаар /“Э”, “А”/-ыг дундын мэдээллийн сангаар дамжуулан автоматаар олгох цахим системийг нэвтрүүлэх тухай Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын дарга, Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын даргын 2021 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/621, А/191 дугаартай хамтарсан тушаал батлагдан, системд холбогдох өөрчлөлт, тохиргоог хийснээр 2021 оны 10 дугаар сарын 04-ний өдрөөс эхлэн Улсын бүртгэлийн байгууллага газар эзэмших, ашиглах эрхийн улсын бүртгэлийн дугаар /“Э”, “А”/-ыг дундын мэдээллийн сангаар дамжуулан автоматаар олгож эхлээд байна.