Төсөл хөтөлбөр

УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН БАЙГУУЛЛАГАД ХЭРЭГЖИЖ БАЙГАА

ТӨСЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ

2018 онд Улсын бүртгэлийн багц хууль батлагдаж эхэлсэнтэй холбогдуулан Нэг иргэн Нэг бүртгэл үндэсний хөтөлбөр хэрэгжиж эхэлсэн. Үүнтэй холбоотойгоор Улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт Азийн хөгжлийн банкны Техникийн туслалцааны дэмжлэгтэйгээр 2018-2021 онд хэрэгжсэн "ТА9372-МОН: Нийгмийн үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулах зорилгоор бүртгэлийн системийг боловсронгуй болгох" төсөл юм.  

Төслийн үндсэн зорилго нь улсын бүртгэлийн мэдээллийн сан, програм хангамжийг  сайжруулах, бусад бүртгэлийн мэдээллийн сангийн мэдээллүүд хоорондын зөрүүтэй байдлыг багасгах, арилгах, үндсэн системийг дэмжих тоног төхөөрөмж, дэд бүтцийг сайжруулах, төрийн албан хаагчдын чадавхыг бэхжүүлэх замаар Засгийн газраас дэвшүүлсэн “Нэг иргэн, нэг бүртгэл” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд туслалцаа үзүүлэхэд оршиж байгаа бөгөөд сум хороодыг улсын бүртгэлийн нэгдсэн сүлжээнд холбосон нь уг төслийн чухал томоохон ажил болсон юм.

Үүний үр дүнд Сүхбаатар аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлстийн бүх сумд болох 13 сум Азийн хөгжлийн банкны дэмжлэгтэйгээр онлайн сүлжээнд бүрэн холбогдож, бүртгэлийг иргэдэд чирэгдэл багатай, иргэд өөрийн оршин сууж байгаа сумаасаа бүртгэлийн лавлагаа мэдээллийг түргэн шуурхай авч болохоор болсон билээ.

2018 онд Бүртгэлийн багц хууль батлагдсантэй холбоотой улсын бүртгэлийн үйлчилгээ харъяалал харгалзахгүй болсон нь нийт сумд онлайн сүлжээтэй болсон нь аль ч сум хорооноос бүртгэлийн үйлчилгээг авах боллмжтой болсон.

Улсын бүртгэлийн байгууллагад хэрэгжиж буй төслүүд ямар нэгэн давхардалгүйгээр, хоорондоо уялдаа холбоотой хэрэгжиж байгаа ба КОЙКА анхан шатны нэгжүүд рүү, Азийн хөгжлийн банк дэд бүтэц рүү, Дэлхийн банк цахимжуулалт руу чиглэсэн төслүүдийг хэрэгжүүлж дуусаад байна.

2011 оноос БНСУ-ын КОЙКА-тай хамтын ажиллагаагаа эхлүүлж, “Улсын бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн системийг сайжруулах Цахим архивын төсөл”-ийг амжилттай хэрэгжүүлж дуусгасан. Энэхүү хамтын ажиллагааны үргэлжлэл болох Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллагаас Монгол Улсад буцалтгүй тусламжийн хөрөнгөөр санхүүжих төслүүдээс хамгийн том нь “Улсын бүртгэлийн байгууллагын дэд бүтцийг хөгжүүлэх замаар иргэдэд төрийн үйлчилгээг цахим хэлбэрээр хүргэх төсөл” юм.

Нэг иргэн - нэг бүртгэл” үндэсний хөтөлбөрийг дэмжин төрийн үйлчилгээг жигд, тэгш хүргэх нөхцлийг бүрдүүлэхэд уг төсөл чухал ач холбогдолтой юм.

2021 оны 8 дугаар сард Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар, БНСУ-ын олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага буюу КОЙКА-гийн буцалтгүй тусламжаар “Улсын бүртгэлийн байгууллагын дэд бүтцийг хөгжүүлэх замаар иргэдэд төрийн үйлчилгээг цахим хэлбэрээр хүргэх төсөл”-ийн хүрээнд аймгийн 13 сумдын улсын бүртгэгч нарт компьютер, принтер, канон, скайнер, хурууны хээ уншигч, зургийн аппарат зэрэг тоног төхөөрөмжийг иж бүрэн шинэчилсэн.

Нийт төсөл хөтөлбөрийн хүрээнд Сүхбаатар аймгийн улсын бүртгэлийн хэлтэст дараах ажлууд хийгдэж, бүртгэлийн үйл ажиллагаа иргэдэд түргэн  шуурхай, үнэ зөв хүргэх  нөхцөл боломж бүрдсэн.

  1. Аймгийн бүх сумд онлайн сүлжээнд холбогдсон
  2. Иргэний улсын бүртгэлийн систем шинэчлэгдэн 2021 оны 10 дугаар сараас хэрэглээнд нэвтрүүлсэн
  3. Регистерийн дугаарын бүртгэлийг төрөх эмлэгүүдэд шилжүүлсэн
  4. Иргэний улсын бүртгэлийн цаасан эх нотлох баримтыг цахимжуулж,  цахим архив ашиглах боломжтой болсон
  5. Улсын бүртгэлийн хэлтэс, сумдын ажилтнуудын чадавхыг үндэсний болон олон улсын түвшинд бэхжүүлж, нийт 15 гаруй удаагийн танхимын болон онлайн сургалт зохион байгуулж давхардсан тоогоор 300 гаруй хүнийг хамруулсан
  6. Бүртгэлийн үйл ажиллагаанд ашиглаж байгаа нийт сумдын улсын бүртгэгч нарын нийт тоног төхөөрөмжүүд бүрэн шинэчлгэдсэн
  7. Эд хөрөнгийн болон Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн архивын эх нотлох баримт бүрэн цахимжиж, улсын бүртгэгчийн ашиглаж буй техник тоног төхөөрөмжүүд бүрэн шинэчлэгдсэн

ШИНЭ МЭДЭЭ